เกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

          1. ผลการทดลอง และสรุปท้ายชั่วโมง             40  %

          2. การนำเสนอโครงงาน (Mini Project)          10  %

3. สอบปฏิบัติปลายภาค                            30  %

          4. การเข้าเรียน                                       10  %

          5. จิตพิสัย (ความสนใจ การแต่งกาย ฯลฯ)       10  %

                                                           รวม  100  %

 

ข้อตกลงในการเข้าเรียนวิชานี้

-  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อช็อป เสื้อโปโลและรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าเรียนและเช็คชื่อ
-  การเข้าห้องเรียนสายเกินกว่า 15 นาที ถือว่า สาย จะถูกตัดคะแนนเข้าเรียน และถ้าเข้าห้องสายหลังจากบรรยายจบแล้วคะแนนปฏิบัติงานจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง
-   การมาเรียน สาย ” 2 ครั้ง ถือเป็นการ ขาดเรียน 1 ครั้ง

-   นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % (ไม่น้อยกว่า 11 ครั้งของเวลาเรียนทั้งหมด) จึงจะมีสิทธิ์สอบขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

- การทดลองแต่ละครั้งให้นักศึกษาส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ และให้คะแนนหลังจากทำการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองเสร็จทุกครั้งภายในเวลาเรียน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถส่งผลการทดลองได้ภายในเวลาเรียน จะถูกตัดคะแนนลดลงครึ่งหนึ่ง จากการทดลองครั้งละ 10 คะแนน รวม 10 การทดลอง จากนั้นนำไปคิดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 40%
-  กรณีนักศึกษาขาดทำการทดลองให้นักศึกษาวางแผนการซ่อมการทดลองที่ขาดไปตามเนื้อหาการสอน        ตามตารางในหน้าถัดไป   โดยที่จะอนุญาตให้ซ่อมการทดลองที่ขาดไปก่อนสอบปลายภาคได้ 1 การทดลองเท่านั้น