อล.254/255: ปฏิบัติการระบบดิจิตอล 1
EL 254/255: Digital System Laboratory I